Lov for Blomstervenners Klubb

LOV FORBLOMSTERVENNERS KLUBB
Stiftet 7. desember 1954

(siste gang revidert 17. november 2015)


§ 1 Formål

Klubben har til formål å fremme interessen for blomster og blomsterdyrking i hjem og hage.


§ 2 Medlemmer

Enhver som innordner seg under klubbens lov, kan opptas som medlem.


§ 3 Kontingent

Kontingenten, som fastsettes av årsmøtet, betales forskuddsvis innen utgangen av mars hvert år. Familiemedlemmer betaler redusert kontingent.
Alle som betaler kontingent, har adgang til klubbens møter og har stemmerett. Medlemmer som skylder kontingent, mister sine rettigheter, og kan av styret strykes som medlem av klubben. Årsmøtet kan bestemme at medlemmer bosatt utenfor Oslo og Akershus betaler en redusert kontingent. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent.


§ 4 Årsmøter

Årsmøte holdes hvert år innen utgangen av november måned, og kalles inn skriftlig med minst 2 ukers varsel.
Årsmøtet er beslutningsdyktig med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. I alle saker skal vedtakene, for å være gyldige, være fattet med flertall av de avgitte stemmer når ikke annet er bestemt i loven. Styret har ikke stemmerett i sak 1 og 2.

Årsmøtet behandler:
1. Styrets årsberetning
2. Regnskap i revidert stand (Regnskapsperiode 1/10 - 30/9)
3. Forslag som er kommet inn. Forslag til årsmøtet må være mottatt av styret innen 15. oktober.

4.1 Valg av styre bestående av:
a) 5 styremedlemmer - velges for to år. Hvert år er hhv 2 og 3 på valg.
b) (utgår)
c) 2 varamedlemmer til styret - velges for to år

4.2 Andre valg:
a) 1 revisor med vara - velges for 2 år
b) Valgkomité på 3 medlemmer. 2 velges for 2 år. Det tredje medlem oppnevnes av og innen styret.

Valgene skjer for perioden 1.1 - 31.12. Når et valg foregår enkeltvis, og en kandidat ikke oppnår flertall (dvs. minst 1 stemme mer enn halvparten av stemmene), foretas bundet omvalg mellom de to kandidatene som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. Når flere skal velges ved én avstemming, anses de valgt som har flest stemmer. Alle medlemmer er forpliktet til å ta imot valg, men kan motsette seg gjenvalg for et tidsrom tilsvarende det de har fungert.


§ 5 Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller halvparten av de stemmeberettigede krever det. De kalles inn med minst 2 ukers skriftlig varsel. Ekstraordinære årsmøter kan bare behandle den eller de saker som kravet om årsmøtet omfatter, og som er oppført i innkallelsen.


§ 6 Medlemsmøter

Medlemsmøter holdes når styret finner det ønskelig, men normalt en gang pr. måned i tiden september - april. I sommermånedene holdes vanligvis ikke ordinære medlemsmøter.


§ 7 Styret

Klubben ledes av et styre på 5 medlemmer: Styreleder, nestleder, sekretær, kasserer og et styremedlem. Styret konstituerer seg selv.
For å være beslutningsdyktig, må et flertall av styret være møtt frem. Ved stemmelikhet er styreleders stemme avgjørende. Varamedlemmene innkalles til styremøtene.


§ 8 Styrets arbeid

a) Styreleder har den daglige ledelse av klubben, og skal anvise alle utbetalinger innenfor den rammen styret bestemmer. Styreleder leder styrets forhandlinger og klubbens møter hvis ikke annet er fastsatt, eller blir bestemt av styret. Styreleder og forretningsfører har signeringsrett for klubben hver for seg.

b) Nestleder fungerer som styreleder under dennes fravær.
c) Sekretær skal føre protokoll over alle styremøter, medlemsmøter og årsmøter, være klubbens arkivar samt betjene medlemsregisteret.

d) Kasserer har ansvar for klubbens kontantkasse, samt tilhørende inn- og utbetalinger. Styret bestemmer hvor stort beløp kassen skal inneholde, samt om klubbens bankkonto skal disponeres av kasserer eller regnskapsfører.

e) Revisor skal gjennomgå regnskapene så ofte vedkommende anser det nødvendig.


§ 9 Rådet UTGÅTT


§ 10 Lovendringer

Endringer i denne lov kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å være oppført på sakslisten, og krever 2/3 flertall blant de fremmøtte. § 11 kan IKKE endres.


§ 11 Oppløsning

Oppløsning av klubben kan bare vedtas på ordinært årsmøte etter at forslag herom på forhånd er satt opp på sakslisten som er tilstilet medlemmene minst 2 uker for møtet. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, holdes ekstraordinært årsmøte en måned senere, og for at klubben skal oppløses, må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. I tilfelle oppløsning, tilfaller klubbens midler et selskap eller formål til fremme av blomsterdyrkingen i Oslo-området etter bestemmelse av siste årsmøte.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar